Sau khi các video về các câu hỏi liên quan tới luật, thì có 1 khách hàng thân thiết bên mình có hỏi về việc “Việc dịch văn bản quy phạm pháp luật, các luật, các quy định của pháp luật Việt Nam ra tiếng nước ngoài được quy định như thế nào? Những tài liệu nào thì cần phải dịch và được phép dịch?”
Về vấn đề này, Mình xin giải đáp như sau. Thực tế, việc dịch thuật tài liệu pháp luật, dịch thuật các văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng nước ngoài đã được quy định tại Điều 102 Nghị định 34/2016/NĐ-CP. Cụ thể, các văn bản quy phạm pháp luật có thể được dịch ra tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác bao gồm các văn bản như văn bản Luật, nghị quyết của Quốc hội, các pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Đối với các văn bản mang tính hướng dẫn, thi hành, thì các nghị định của chính phủ và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ban hành để thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, kinh doanh của người nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam cũng có thể được dịch ra tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài.
Ngoài ra, ở cấp độ thấp hơn, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể quyết định dịch văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ra tiếng nước ngoài nếu thấy cần thiết.
Tuy nhiên, về mặt quản lý nhà nước, quản lý hành chính, khi có yêu cầu cần dịch các văn bản, luật hay các quyết định… để phục vụ cho các cơ quan nhà nước thì việc dịch này phải được thực hiện dưới sự phối hợp của cơ quan soạn thảo, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan với chủ trì là cơ quan soạn thảo. Và các cơ quan này phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch.
Với các văn bản luật, quyết định, nghị định… chưa có bản dịch sẵn và để phục vụ mục đích sử dụng tư nhân, thì luật hiện hành chưa có quy định cụ thể. Do đó, việc dịch thuật này có thể được thực hiện bởi các đơn vị dịch thuật hoặc chính bản thân các doanh nghiệp tự tiến hành dịch thuật. Tuy nhiên, bản dịch các văn bản quy phạm pháp luật phải bảo đảm đúng tinh thần của văn bản được dịch, bảo đảm tính chính xác của nội dung văn bản được dịch.

Cộng đồng :

Facebook: Vantin interpretation and Translation company Limited - VTLocalize
Youtube: Dịch Thuật Vạn Tín
Linkedin: Vtlocalize